Tyytyväisyyskyselyn yhteenveto

14.4.2015

EBT toteutti yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun (ESLU) kanssa tyytyväisyyskyselyn ajalla 26.3.-3.4.2015.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan seuran toimintaa 10 eri osa-alueella. Jokainen osa-alue koostui 2-7 väittämästä, joita vastaajien tuli arvioida asteikolla 1-5.
1 = Olen eri mieltä
2 = Olen jokseenkin eri mieltä
3 = Ei eri mieltä, ei samaa mieltä
4 = Olen jokseenkin samaa mieltä
5 = Olen samaa mieltä

Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 133 henkilöä. Heistä 70% oli pelaajien vanhempia. Valtaosa vastaajista oli ollut mukana seuran toiminnassa 1-6 vuotta. 9% vastaajista oli ollut mukana toiminnassa 10 vuotta.

Osa-alueiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä olivat:
Toiminnan riittävyys (4,17)
Ilmapiiri ja seurahenki (3,98)
Kokonaisarvio (3,92)
Toiminnan laatu (3,9)
Jatkuvuus (3,84)
Seuran toiminta (3,58)
Olosuhteet (3,45)
Hallinto (3,38)
Resurssit (3,27)
Johtaminen ja kehittäminen (3,18)

Seuraavaksi lyhyt analyysi kustakin osa-alueesta erikseen huomioiden vastaukset ja vapaamuotoiset palautteet, joita saatiin mukava määrä.

Seuran toiminta (3,58)

Seuran toiminnan tavoitetta (3,66) ja toimintaperiaatteiden kirjaamista (3,8) tulee kirkastaa seuran jäsenistölle. Vaikka väittämien keskiarvot olivat ainakin tyydyttävät, niin 21% vastaajista ei tuntenut tai tietänyt seuran toiminnan tavoitetta ja 33% ei tuntenut tai tietänyt, että toimintaperiaatteet on kirjattu ylös. Maksut suhteessa toimintaan ovat kohtuulliset –väittämän keskiarvo oli 3,4. Pelaajien toimintamaksut ovat seuran toiminnan päärahoitusmuoto. Valitettavasti jo tässä vaiheessa pitää todeta, että painetta toimintamaksujen korottamiselle on, koska Espoon kaupunki on nostanut salimaksujen hintoja.

Toiminnan riittävyys (4,17)

Seuran toiminta koettiin laajaksi. Vastaajat arvottivat korkealle sen, että seuralla on tarjota toimintaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille; molemmille sukupuolille; kilpaurheilijoille ja harrastajille. Avoimista palautteista kävi ilmi, että osalle vanhemmista runsas talkootoiminta on tullut yllätyksenä. Nykyisellä kustannustasolla koripallon harrastaminen ilman vanhempien osallistumista ei kuitenkaan ole mahdollista.

Toiminnan laatu (3,90)

Kilpaurheilijoiden toiminnan laatu arvostettiin korkeimmaksi (4,01). Harrasteurheilijoiden toiminnan laatu arvioitiin myös hyväksi, joskin harrasteurheilua hieman heikommaksi. (3,61).

Johtaminen ja kehittäminen (3,18)

55% vastaajista ei tuntenut seuran omaa kehitysohjelmaa tai -suunnitelmaa. Jäsenten on helppo osallistua seuratoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun (2,98) vaatii myös tehostamista. Hyvä mahdollisuus vaikuttamiseen on osallistua seuran vuosikokouksiin, jotka pidetään syksyllä ja keväällä.

Hallinto (3,38)

Seuran sisäistä tiedotusta kehuttiin (3,58). Muihin hallintoon liittyviin väittämiin yli puolet vastaajista ei osannut ottaa kantaa. Seuran toimijoiden työnjakoa on pohdittu hyvin (3,13), hallinto ja päätöksenteko on avointa (3,19) ja taloushallinto on järjestetty koko seurassa yhtenäisesti, jokaisella joukkueella on sama tapa hoitaa taloutta ja kirjanpitoa (3,12) nousivat kehityskohteiksi.

Ilmapiiri ja seurahenki (3,98)

Seurassa on hyvä ilmapiiri ja seurahenkeä kehuttiin paljon. Seurassa on yhteisiä tapahtumia, seurajuhlia ja vastaavia (4,05), seurassa on hyvä ilmapiiri (3,99) ja seurassa on yhtenäinen seura-asu (3,89) saivat kiitosta. Avoimissa kysymyksissä kehityskohteeksi nousi esiin peliasujen kierrättäminen joukkueelta toiselle.

Olosuhteet (3,45)

Seuralla on riittävästi sisäliikuntaolosuhteita (3,41) –väittämässä vastaukset jakaantuivat hieman, mutta salien osalta olemme pitkälti riippuvaisia siitä, minkälaisia salivuoroja Espoon kaupungin Liikuntatoimi myöntää meille. Näissä on varmasti aina toivomisen varaa.

Jatkuvuus (3,84)

Uusien ihmisten on helppo tulla mukaan seuraan (4,06), työsuhteiset työntekijät luovat jatkuvuutta (3,98) ja luottamushenkilöt luovat jatkuvuutta (3,89) saivat hyvät keskiarvot. Toimijoiden kouluttaminen on jatkuvaa (3,44) nousi kehityskohteeksi.

Resurssit (3,27)

Resursseihin liittyviin väittämiin vastaajat eivät osanneet ottaa kantaa. Sponsoritoiminnan tuloja on hyvin (2,41) sai alhaisimman keskiarvon. Yhteistyötä Koripalloliiton suuntaan kehuttiin (4,02). Samoin kehuttiin yhteistyötä kuntaan (3,88) ja liikunnan aluejärjestöihin (3,67).

Kokonaisarvio (3,92)

Kokonaisuudessa seura on hyvä ja sen toiminta on minulle/perheelleni sopivaa –väittämä sai hyvän keskiarvon (3,92). 73% vastaajista vastasi tähän kysymykseen arvosanalla 4 tai 5.

EBT:n hallitus on käsitellyt vastaukset ja kertoo myöhemmin, minkälaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Kiitos kaikille vastaajille!