Toiminta-ajatus, suunnittelu ja organisaatio

Organisatiomalli

PDF-tiedostoOrganisaatio 2012-2013.pdf (74 kB)
Seuraorganisaatio

 

 

1. TOIMINTA-AJATUS, SUUNNITTELU JA ORGANISAATIO

1.1. Toiminta-ajatus

1.1.1. Toiminnan tavoite 

Seuran toiminnan tarkoituksena on tarjota kaikille jäsenilleen ikään ja sukupuoleen katsomatta mahdollisuus harrastaa koripalloa ja liikuntaa taitojensa ja
tavoitteidensa puitteissa ja siten kasvattaa fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivia,toisistaan huolehtivia kansalaisia.

1.1.2. Toiminnan perusperiaatteet

Kaiken ikäisille ja tasoisille pyritään tarjoamaan mahdollisuus harrastaa koripalloa hyvässä ja turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on tehdä seuran jäsenille koripallosta ja liikunnasta läpi elämänkaaren kestävä harrastus. Kasvamalla omassa kotiseurassa ja kulkemalla seuran pelaajan polkua kasvetaan ns. EBT:läisyyteen.

Seuran jäsenet, pelaajat, valmentajat ja vanhemmat muodostavat ison yhteisön, jossa kaikki ovat tasavertaisia ja yhtä tärkeitä. Seura kasvattaa uudet seuratoimijat itse omista junioripelaajistaan ja pelaajien vanhemmista. Seuran kasvatit jäävät junioriuransa jälkeen mukaan seuran toimintaan aikuispelaajina, valmentajina, erotuomareina, seuratyöntekijöinä tai vanhempina. Seura tarjoaa juniorien vanhemmille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana tukemassa omien lastensa ja heidän kavereidensa harrastusta.

Seura ei ota velkaa, vaan toiminta rakentuu vahvan talkootoiminnan ja kestävän talouden suunnittelun ja seurannan varaan.

Kaikkien osallistumisella ja hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan paljon enemmän. Yhteiset tavoitteet, iloisuus ja tekemisen riemu ohjaavat toimintaa ja myönteisellä ja kannustavalla ilmapiirillä saadaan aikaan parhaimmat tulokset. Seurassa on kotoinen tunnelma sen suuresta jäsenmäärästä huolimatta.

Seurassa vallitsee yhdessä tekemisen henki ja halu auttaa toisiamme. Toiminnan rahoitus tapahtuu pääsääntöisesti kausimaksujen kautta. Yritysyhteistyö on lisäksi olennainen osa seuran rahoitusta. Jokainen EBT:läinen kantaa oman osansa seuran ja joukkueen yhteisistä tehtävistä vapaaehtoistyön puitteissa.  Näiden velvoitteiden asianmukainen hoitaminen pitää kausimaksut kohtuullisina ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

1.1.3. Arvot 

Kasvatuksellisuus

Haluamme tarjota hyvän ja turvallisen toimintaympäristön, joka tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.  

Yhteisöllisyys

Haluamme, että jokainen toiminnassamme mukana oleva tuntee ylpeyttä seurastamme. Edustusjoukkueiden ottelut, leirit, turnaukset, tilaisuudet ja yli joukkuerajojen järjestettävä toiminta vahvistaa yhteishenkeämme. Pelaajien vanhemmat ovat myös olennainen osa seuraamme. 

Suvaitsevaisuus

Haluamme, että jokainen ikään, kokoon, taitoon tai sukupuoleen katsomatta kokee olevansa tärkeä osa seuraamme. Erilaisuus on voimaa. Koripallo on monikulttuurinen peli.

Vastuullisuus

Haluamme, että jokainen toiminnassa mukana oleva tuo oman, pienenkin, panoksensa toimintaan. Luotettavuus ja yhteisten sääntöjen noudattaminen synnyttää turvallisuutta.

Seuran arvot ohjaavat päätöksentekoa ja päivittäistä toimintaa. Arvot toteutuvat kaikessa EBT:n toiminnassa ja kaikkien toimijoiden osalta.

1.2. Suunnittelu

1.2.1. Toimintakausi

EBT:n toiminta- ja tilikausi on 1.5.-30.4.

1.2.2. Vuosikokoukset

EBT:n vuosikokous on seuran ylin päättävä elin. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.  Kaikkia seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan vuosikokoukseen.

Kevätkokous valitsee seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. Syyskokous hyväksyy edellisen toimikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

1.2.3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallitus laatii puheenjohtajan johdolla toimintasuunnitelman, jossa määritellään tulevan kauden tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi hallitus laatii talousarvion, jossa esitellään seuraavan kauden budjetti. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään seuran kevätkokouksessa.

Toimintasuunnitelman rinnalle hallitus ylläpitää pidemmän tähtäimen suunnitelmaa, jossa määritellään pidemmän aikavälin, 3-5 vuoden tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

1.2.4. Toimintakertomus

Hallitus laatii puheenjohtajan johdolla toimintakertomuksen edellisestä kaudesta. Toimintakertomus hyväksytään seuran syyskokouksessa.

1.2.5. Kirjanpito ja tilinpäätös

Jokaisella joukkueella on oma taloutensa osana seuran kirjanpitoa ja oma seuran nimissä avattu tili. Joukkueen taloudenhoitaja hoitaa joukkueen taloutta seuran ohjeiden mukaisesti ja pitää joukkueen tilistä kirjanpitoa. Seuran taloudenhoitaja hoitaa seuran taloutta ja kirjanpitoa. Seuran tilinpäätös hyväksytään syyskokouksessa.

1.2.6. Taloudenhoitoperiaatteet

Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan seuralle vuosittaisen toimintamaksun, jonka hallitus päättää. Toimintamaksut ja niiden sisällöt määritellään vuosittain toiminnan suunnittelun pohjalta ja niistä tiedotetaan kauden alkaessa. Toimintamaksuilla rahoitetaan seuran toimintaa. Joukkueet eivät voi tehdä itsenäisiä päätöksiä seuran rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä, kuten kausimaksujen kompensoiminen joukkueen hyväksi tehtävällä työllä jne.

1.2.7. Seuran säännöt

Seuran viralliset säännöt on nähtävillä toimistolla sekä seuran internet -sivuilla.

1.3. Organisaatio ja hallintomalli

1.3.1. Organisaatiokaavio kts. liite

1.3.2. Hallitus

Seuran vuosikokouksen valitsema hallitus on vastuussa seuran toiminnasta toimintakauden ajan. Hallituksen toiminnan puitteet määritellään vuosikokouksen hyväksymissä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.  

Hallituksen tehtävänä on luoda ja kehittää seuran toiminnan linjauksia ja taustaolosuhteita yhdessä muiden seuran jaostojen ja elinten kanssa. Seuran päivittäisestä toiminnasta vastaavat seuran toimihenkilöt. Hallitus laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion, hyväksyy työ- ja muut yhteistyösopimukset sekä myöntää pankkitilien avaamis-, lopettamis- ja käyttöoikeudet. Hallitus on yhdistyslain mukaisesti vastuussa seuran toiminnasta ja taloudesta. Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun puitteissa.

1.3.3. Toimihenkilöt

Seuran toimihenkilöihin kuuluu toiminnanjohtaja ja tarvittava määrä muita seuratyöntekijöitä. Toiminnanjohtaja vastaa seuran päivittäisestä johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu: 

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

·         Aloitteet ja ratkaisuehdotukset liittyen uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen tai toiminnan haasteisiin

·         Toimintasuunnitelman jalkauttaminen

·         Tyytyväisyyskyselyt

·         Talouden suunnittelu

·         Näkyminen joukkueissa

Johtaminen

·         Valmennuspäällikön, hallintopäällikön ja taloudenhoitajan päivittäinen johtaminen seuran ja hallituksen suuntaviivojen mukaisesti

·         Työnohjaus ja tavoiteasetanta

·         Motivointi ja työhyvinvoinnista vastaaminen

Projektien johtaminen

·         Hallituksen vahvistaminen projektien läpivieminen

·         EHBT

·         Kausijulkaisu

Päivittäiset toiminnot

·         Talouden seuranta

·         Pelaajamäärän kasvattaminen ja uusien joukkueiden perustaminen

·         Raportointi hallitukselle

·         Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen sekä muu tiedotus

·         Koulutukset

·         Seuratapahtumat

·         Markkinointi

·         Avustukset ja anomukset

·         Suhdetoiminta Espoon kaupunkiin ja Suomen Koripalloliittoon

Seuratyöntekijät vastaavat seuraavista tehtävistä:

·         Valmennustoiminnan johtaminen ja kehittäminen

o   Valmentajien ohjaaminen ja tukeminen

o   Valmentajien kouluttaminen

o   Uusien valmentajien hankkiminen

·         Koulukoripallo ja uudet pelaajat

o   Kouluyhteistyö, kouluvierailut ja näytetunnit

o   Kerhotoiminnan hallintoasiat

o   Uusien pelaajien rekrytointi ja ohjaaminen

·         Suunnittelu ja organisointi

o   Salivuorot

o   Harjoitussisällöt ja painotukset

o   Leirit ja urheilukoulut

o   Seuratapahtumat

o   Kehitysryhmät

o   Kummipelaajat

o   Alue- ja maajoukkuevalmennus

o   Aloittelijavuorot ja koripallokurssi

o   Peliasut ja seuratuotteet

o   EHBT-turnaus

·         Hallintoasiat

o   Yhteydet Koripalloliittoon ja Espoon kaupunkiin

o   Anomukset kaupungille ja muille tahoille

o   Lisenssit ja seurasiirtoasiat

o   Vakuutukset

o   Jäsenrekisteri ja jäsenedut

Toimihenkilöiden yhteistyö pohjautuu kerran viikossa pidettäviin viikkopalavereihin, joista laaditaan muistio hallitukselle. Sen pohjalta hallitus seuraa ja arvioi työntekijöiden toimintaa. Lisäksi toimihenkilöt voivat osallistua kutsuttuina seuran hallituksen kokouksiin.

1.3.4. Taloudenhoitaja

Seuran taloudenhoitaja vastaa seuran taloudesta, maksuliikenteestä ja kirjanpidosta. Hänen tehtävänään on myös auttaa ja tukea toiminnanjohtajaa sekä joukkueiden taloudenhoitajia.

Vastuualueet:

·         Talous ja maksuliikenne

·         Kirjanpito

·         Palkkojen, palkkioiden ja korvausten maksaminen

·         Toimistorutiinit

·         Budjetointi

·         Talouden seuranta ja raportointi

·         Talousohjesääntö

1.3.5. Valmennuspäällikkö

                      Vastuualueet:

·         valmentajien esimiehenä toimiminen ja valmentajien kehittäminen

·         valmentajien rekrytointi sekä valmentajasopimusten laadinta

·         valmennuksen kehittäminen ja valmentajakoulutusten järjestäminen

·         seuran arvojen, laatukäsikirjan periaatteiden ja valmennuksen EBT:n Meidän Tapa -ohjeistojen toteutumisesta huolehtiminen valmennustyössä

·         seuran pelaajamäärän kasvattaminen seuran strategian mukaisesti

1.3.6. Hallintopäällikkö

·         salivuorojen koordinointi

·         koriskoulujen ja Tenavaputken hallinto ja organisointi

·         seuran leirien ja tapahtumien järjestäminen

·         jäsenrekisterin ylläpito

·         muut seuran hallinnolliset työt

1.3.7. Nais- ja miesjoukkueiden ohjausryhmä

Seuran molemmilla aikuisten edustusjoukkueilla on oma ohjausryhmä, jonka tavoitteena on luoda ja kehittää aikuisjoukkueiden taustaolosuhteita. Ohjausryhmää hallinnoi joukkueenjohtaja. Ohjausryhmään kuuluu joukkueenjohtajan lisäksi joukkueen päävalmentaja ja taustahenkilöitä sekä muita seura-aktiiveja. Ohjausryhmään kuuluu 3-6 jäsentä.

1.3.8. Taustahenkilöiden koulutus

Joukkueenjohtajat ja muut taustahenkilöt osallistuvat vähintään kerran toimikauden aikana seuran järjestämiin tiedotustilaisuuksiin. Tapaamisissa koulutetaan uusia taustahenkilöitä sekä kartoitetaan seuratoiminnan kehityskohteista. Erityisesti joukkueenjohtajien kanssa arvioidaan säännöllisesti joukkueiden taustaorganisaatioiden toimintaa ja pohditaan keinoja toiminnan kehittämiseksi. Taustahenkilötapaamisten tavoitteena on myös kartoittaa uusia ihmisiä mukaan toimimaan seuran hallituksessa ja jaostoissa.

Taustahenkilötapaamisissa jaetaan hyväksi havaittuja käytäntöjä eri joukkueiden kesken.

1.3.9. Tukijaos

Seuran tukijaos pyrkii luomaan edellytyksiä ulkopuoliselle taloudelliselle tuelle sekä huolehtimaan yhteiskunnallisista suhteista. Tukijaoksella on hallituksen valitsema puheenjohtaja, 3-6 jäsentä ja yksi toimihenkilöä.

1.3.10. EHBT johtoryhmä

Yhteistyössä Tapiolan Hongan kanssa järjestettävällä EHBT- turnauksella on oma johtoryhmä, jossa on 5-6 edustajaa molemmista seuroista. Turnauksen päävetovastuu vaihtuu vuosittain. Johtoryhmä aloittaa uuden turnauksen suunnittelun heti vuodenvaihteen jälkeen.