Sinettiseurakriteerit

HYVÄ KORIPALLOSEURA

Seura voi tehdä laadukasta toimintaa monella toimialalla (esim. lapset ja nuoret, huippu-urheilu, harrasteliikunta) tai valita jonkun, mihin se haluaa keskittyä. On tärkeää, että seuran toiminta perustuu tarkasti mietittyihin ja asetettuihin tavoitteisiin. Pohdintaa tehtäessä on otettava huomioon seuran arvovalinnat, strategia, toimintarakenteet ja käytössä olevat voimavarat.

Hyvän seuran tunnusmerkkejä

Hyvän seuran tunnusmerkkejä ovat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet, yhteinen reilun pelin arvopohja, lahjakkuuden tukeminen sekä yhteisöllisyyttä kasvattava innostava toiminta. Kaikessa toiminnassa noudatetaan yhdistystä koskevaa lainsäädäntöä ja Koripalloliiton sääntöjä ja määräyksiä. Tunnusmerkkien tulee näkyä seuran käytännön toiminnassa.

Sinettiseuratoiminta

Nuorisokoripalloseurojen laatumittareina käytetään Nuoren Suomen ja Koripalloliiton sinettikriteereitä.

Mitä hyötyä sinetistä on seuralle?

 • Seura saa nuorisourheilun laatumerkin käyttöoikeuden
 • Seuran imago paranee; Sinetti mittaa toiminnan laatua yleisesti tiedossa olevien periaatteiden mukaisesti.
 • Kannustaa toiminnan kokonaislaadun kehittämistä seuran omista lähtökohdista seuran itsensä määrittämillä tasoilla ja alueilla.
 • Seura saa uusia varainhankintamahdollisuuksia
 • Seura saa laadukkaan yhteistyöverkoston ja Koripalloliiton tuki lisääntyy
 • Seuran näkyvyys paranee, esim. erityisetuja Kori-lehdessä markkinointiin

NUOREN SUOMEN JA KORIPALLOLIITON SINETTIKRITEERIT

Seuratoiminta

 • Seura sitoutuu Koripalloliiton strategian jalkauttamiseen.
 • Seuralla on kirjallinen toimintalinja eli laatukäsikirja. Siinä on kirjattuna muun muassa seuran arvot, eettiset periaatteet, toiminnan tavoitteet, johtamisjärjestelmä, seuran säännöt, seuran kannustus- ja palkitsemismenettely sekä ongelmanratkaisumenetelmät.
 • Seuran laatukäsikirja on luettavissa seuran kotisivuilta.
 • Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta; seura tarjoaa jokaiselle lapselle toimintaa ikään tai taitotasoon katsomatta. Toiminta on kasvatuksellista ja monipuolista.
 • Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava (palkallinen) henkilö.
 • Seuralla on henkilö, jonka vastuulla on tiedottaminen Koripalloliiton ja seuran toimijoiden välillä.
 • Seuralla on toimiva nuorten ryhmä, jonka tukena on harrastemanageri eli turvallinen aikuinen, joka toimii nuorten tukena ja innostajana.
 • Seura mittaa jäsentensä tyytyväisyyttä vuosittain tekemällään tyytyväisyyskyselyllä sekä tekee sen pohjalta toiminnan kehityssuunnitelman.
 • Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Seuralla on kirjalliset palkitsemisohjeet.

Talous ja hallinto

 • Seuralla on nimetyt ja koulutetut vastuuhenkilöt talous- ja hallintotoiminnoille.
 • Seura toteuttaa yhdistyslain edellyttämää kirjanpitoa.
 • Seuralla ei ole erääntyneitä tai sopimatta jääneitä maksuvelvoitteita.
 • Seura ei ole tehnyt tarkasteluhetkestä lukien tappiollista tulosta kolmena vuonna peräkkäin.

Koulutus- ja ohjaustoiminta

 • Seuralla on kirjallinen valmennuksen linja.
 • Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen; alle 14-vuotiaiden ikäluokissa ohjaavat ovat käyneet Koripalloliiton I tason koulutuksen ja vanhemmissa vähintään II tason koulutuksen.
 • Ohjaajien määrä harjoitusryhmissä on vähintään 1 ohjaaja/10 lasta.
 • Seuralla on toimiva valmentajakerho sekä joukkueenjohtajakerho.
 • Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta.
 • Seuralla on kaikille toimijoilleen koulutussuunnitelma (toimitsija-, erotuomari- ohjaajakoulutus). Valmentajien kanssa käydään kehityskeskusteluja.
 • Seuralla on käytäntö aloittavan ikäluokan käynnistämiseksi vuosittain.
 • Seura tekee kouluyhteistyötä.

Yhteisöllisyys

 • Seura järjestää vuosittain vanhempaintilaisuuksia, joissa kerrotaan seuran toiminnasta ja sovitaan joukkueiden yhteisistä pelisäännöistä. Seuran kaikissa ryhmissä on sovittu seuran toimintaperiaatteiden mukaiset Pelisäännöt. Pelisäännöt on luettavissa seuran kotisivuilta.
 • Seura osallistuu vuosittain Koripalloliiton järjestämille valmennuspäällikköpäiville ja seurajohdon päiville sekä Sinettiseurojen tapaamiseen.
 • Seura osallistuu Kultainen Kori -kilpailuun vuosittain